Uputstvo za autore

Podnošenje rada: Rad se podnosi u Word formatu na sledeću adresu: urednik-lnr@polj.uns.ac.rs

Uputstvo za autore: Hvala Vam što ste odabrali da Vaš naučni rad prijavite u Letopis naučnih radova. Ova uputstva će osigurati da imamo sve što je potrebno kako bi se Vaš rad sa lakoćom recenzirao i objavio. Molimo Vas da odvojite malo vremena za čitanje uputstava i trudite se da ih partite što je bliže moguće, jer ćete na ovaj način osigurati da Vaš rad odgovara zahtevima časopisa. Letopis naučnih radova je nacionalni naučni časopis koji izlazi od 1957. godine. Izdavač časopisa je Poljoprivredni fakultet Novi Sad. Časopis se od 2016. godine objavljuje i u elektronskom obliku. Od 2017. godine radovi će se objavljivati na srpskom ili engleskom jeziku u zavisnosti od želje autora.

Kategorije članaka i recenzija: Prihvatljive kategorije za objavljivanje su: -originalni naučni rad (do 10 strana), -pregledni naučni rad (do 15 strana) i -kratka saopštenja (do 5 strana). Letopis naučnih radova je časopis u kom se naučni radovi recenziraju prema “peer review” sistemu. Ako Vaš rad bude ocenjen kao podoban za objavljivanje u tehničkom, kvalitativnom i tematskom smislu od strane urednika, biće recenziran od strane dva nezavisna recenzenta iz date oblasti.

Smernice za stil pisanja: U daljem teksu date su smernice za pisanje rada koje su za Vas već pripremljene u šablonu (template) kojem možete pristupiti na dnu ove stranice ili na stranici DOKUMENTA.

Sve margine su 2,5cm.

Naslov naučnog rada treba da bude podebljan (bold). Font je Arial, veličine 16. Naslov treba da je centriran, a paragraf nakon naslova je 12pt.

Navodi se puno prezime i ime (svih) autora. Prezimena i imena domaćih autora uvek se ispisuju u originalnom obliku (sa srpskim dijakritičkim znakovima), nezavisno od jezika rada. Font je Arial, veličine 12. Imena autora treba da budu centrirana, a paragraf nakon imena autora je 8pt.

Prilikom pisanja afilijacije navodi se pun (zvanični) naziv i sedište ustanove u kojoj je autor zaposlen. U složenim organizacijama navodi se ukupna hijerarhija (na primer, Univerzitet u Novom Sadu, Poljoprivredni fakultet, Departman za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad, Srbija). Ako je autora više, a neki potiču iz druge ustanove, mora se, slovom ( a, b, c), naznačiti iz koje od navedenih ustanova potiče svaki od navedenih autora. Font je Arial, veličine 8. Afilijacija treba da bude poravnata po levoj strani.

Podaci autora za kontakt u vidu elektronske adrese daju se odmah ispod afilacije i na isti način kao ona, a paragraf nakon imena autora za kontakt je 12pt.

Sažetak (apstrakt) je kratak informativan prikaz sadržaja članka koji čitaocu omogućava da brzo i tačno oceni njegovu relevantnost. U interesu je uredništava i autora da sažeci sadrže termine koji se često koriste za indeksiranje i pretragu članaka. Sažetak treba da ima maksimalno 300 reči, fonta Arial, a veličine 9pt. Sažetak treba da se nalazi u “text box-u” kao što je već podešeno. Sastavni delovi sažetka su cilj istraživanja, material i metod, rezultati i zaključci. Rad mora da imata sažetke na srpskom i na engleskom jeziku. Za sažetak na engleskom jeziku mora se obezbediti gramatička i pravopisna ispravnost.

Ključne reči su termini ili fraze koje najbolje opisuju sadržaj članka za potrebe indeksiranja i pretraživanja. Trebalo bi ih dodeljivati s osloncem na neki međunarodni izvor, koji je najšire prihvaćen ili unutar date naučne oblasti. Potrebno je napisati od 3 do 6 reči (Arial 9). Ključne reči treba da se nalazi u “text box-u” kao što je već podešeno. Ključne reči daju se na oba jezika na kojima postoje sažeci. U članku se daju neposredno nakon sažetaka, odnosno rezimea.

Zahvalnica se piše nakon zaključaka a pre literature. Naznačava se naziv i broj projekta, odnosno naziv programa u okviru koga je članak nastao, kao i naziv institucije koja je finansirala projekat ili program.

Tabelarni i grafički prikazi treba da budu dati na jednoobrazan način, u skladu s odabranim disciplinarnim standardom opremanja članaka. Potrebno je da naslovi svih prikaza budu dati dvojezično, na srpskom i na engleskom jeziku. Tabele treba da su poravnate po levoj ivici, Veličine 10, a fonta Arial. Tekst u tabeli treba da je veličine 10, centriran, da nije podebljan, prored 1,5. Grafički prikazi treba da su centrirani, fonta Arial, veličine 10. Grafički prikazi bi trebalo da budu visokog kvaliteta (1200 dpi za crteže, 600 dpi za crno-bele i 300 dpi za prikaze u boj).Potrebno je dobiti dozvolu i uključiti priznanje koje zahteva vlasnika autorskih prava ako se slika reprodukuje iz drugog izvora.

Rad treba da sadrži sledeća poglavlja: uvod, material i metod rada, rezultati i diskusija, zaključci, literatura. Eventualne podsekcije u okviru poglavlja treba da budu otkucane u kurzivu, podebljane, fonta Arial, a veličine 10. Bez paragrafa izmedju pasusa, prvi pasus u okviru poglavlja ili podsekcije poravnat levo, a svaki sledeći treba da je uvučen za 0,5cm, razmak (spacing) pre i posle paragrafa je 0pt, prored (line spacing) je single.

Formule i jednačine. Ako šaljete svoj rukopis kao Word dokument, postarajte se da one mogu da se menjaju. Font treba da je Arial, veličine 10. Jednačine je potrebno centrirati. Prored je single, razmak pre jednačine (spacing before) je 18 pt, a nakon (after) je takodje18 pt. Broj tab razmaka (tab stops) je 7,5 cm centrirano i 14,5 cm desno. Jedinice. Molimo Vas da koristite SI jedinice (ne u kurzivu).

Citati odnosno korišćeni izvor se navode jezikom i pismom kojim je izvor napisan, a navod u tekstu je fonta Arial 10, regular, a ne Italic. Citati navedeni u radu treba da imaju sledeću formu:

-Za jednog autora (Hillel, 2004).

-Za dva autora (Bronick and Lal, 2005).

-Za više autora (Bird et al., 2002).

-Za više citata u jednoj rečenici (Bird et al., 2002; Hillel, 2004; Bronick and Lal, 2005), hronološki poredjano.

-Citiranje WEB strane : • zvanična strana (IFIS, 2008), • knjiga (Bryant, 2006), • rad u elektronskom časopisu-ejournal (Van Schaftingen i Gerin, 2002), • sažetak rada-Abstract (Nakajima i Wang, 1994), • lična stranica autora-fizičko lice (Garfield, 2008).

Lista referenci na kraju rada ne bi trebalo da sadrži reference starije od 10 godina. Nije dozvoljeno citiranje diplomskog rada. Literatura treba da je proreda single, bez razmaka izmedju redova. Prvi red svakog citata poravnat po levoj ivici, a dalje uvući za 0,5cm. Referenca je fonta Arial, veličine 9. Reference treba da imaju sledeću formu:

-Referenca iz naučnog časopisa: Bird, S.B., Herrick, J.E., Wander, M.M., Wright, S.F. 2002. Spatial heterogeneity of aggregate stability and soil carbon in semi-arid rangeland. Environ. Poll. 116: 445–455.

-Referenca iz naučne knjige: Hillel, D. 2004. Introduction to Environmental Soil Physics. Elsevier, Amsterdam.

-Referenca iz poglavlja u monografiji: Blum, W.E.H. 2008. Characterisation of soil degradation risk: an overview. In: Tóth, G., Montanarella, L., Rusco, E., (Eds.): Threats to soil quality in Europe. JRC, Office for Official Publications of the European Communities, Luxemburg, pp. 5-10.

-Referenca iz disertacije: Rose, J.S. 2007. Charting citizenship: the political participation of immigrants in Richmond and Surrey, BC. (Doctoral dissertation, University of British Columbia).

-Referenca sa naučnog skupa: Ghani, A., Dexter, M. Perrott, K.W. 2002. Hot-water carbon is an integrated indicator of soil quality. 17th World Conference of Soil Science, 14–21 August, Thailand.

-Referenca sa WEB strane (obavezno staviti direktni link ka strani):

• zvanična stranica (organizacije, udruženja i sl.): IFIS (2008) Food Science Central. IFIS – International Food Information Service, http://www.foodsciencecentral.com. Pristupljeno 21. marta 2008.

• knjiga: Bryant, P. J. (2006) Biodiversity and Conservation, http://darwin.bio.uci.edu/~sustain/bio65/index.html. Pristupljeno 26. Aprila 2007.

• rad u elektronskom časopisu (ejournal): Van Schaftingen, E., Gerin, I. (2002) The glucose-6- phosphatase system. Biochem. J. 362, 513-532, http://www.biochemj.org/content/362/3/513. Pristupljeno 29. septembra 2017.

• sažetak rada (Abstract): Zong, C., et al. (2016) Preliminary characterization of a murine model for 1-bromopropane neurotoxicity: Role of cytochrome P450. [sažetak]. Toxicology Letters Volume 258, 6 September 2016. Science Direct, http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0378427416322822. Pristupljeno 29. novembra 2017.

• lična stranica autora (pojedinac, fizičko lice): Garfield, E. (2008, mart) Eugene Garfield, Ph.D. – Home Page, http://www.garfield.library.upenn.edu/. Pristupljeno 21. novembra 2016.

Troškovi publikacije: Ne postoje takse za podnošenje rada za ovaj časopis. Grafički prilazi u boji će biti reprodukovani besplatno u našem online izdanju.

Pitanja: Ukoliko imate dodatnih pitanja ili nedoumica molimo Vas da nas kontaktiate na 021/4853-533

Scroll to top